SYMBIOSER PÅ SJÆLLAND

HJÆLP TIL RESSOURCEOPTIMERING OG IDENTIFIKATION AF SYMBIOSER HOS PROJEKTDELTAGERE 

I projektet Symbioser på Sjælland, vil Dansk SymbioseCenter tilbyde op til 6 kommuner i Region Sjælland et forløb hvor relevante medarbejdere fra kommune, forsyning og erhvervsservice får præsenteret viden, værktøjer og praktiske erfaringer fra tidligere projekter indenfor ressourceoptimering og identifikation af symbiose i lokale virksomheder.

Forløbet i de enkelte kommuner er skitseret på siden nedenfor og indeholder en to-dags opstartsworkshop, som afholdes hos de deltagne kommuner. Der kan være bred deltagelse fra kommune, forsyning og erhverveservice med op til 10 personer. Første dag gennemgår vi praktiske erfaringer og værktøj for tidligere projekter og på anden dagen laver vi en åben screening på en lokal virksomhed, hvor alle deltager. På screeningen kortlægges alle ressourcer i virksomheden og der laves en fysisk gennemgang af virksomheden.

Efterfølgende vil der være yderligere to screeninger på lokale virksomheder hvor DSC og 2-3 udvalgte medarbejdere fra kommune, forsyning eller erhvervsråd deltager. Disse to virksomheder vælges og kontaktes af de deltagne medarbejdere fra kommunen.

PROJEKTOUTPUT: 
De deltagende medarbejder vil fremadrettet kunne bidrage med viden om ressourceoptimering og identifikation af symbiose hos kommunens virksomheder. Derudover vil de få et screeningsværktøj til implementering i kommunens erhvervsfremme indsats.

Virksomhederne der bliver screenet vil efterfølgende modtage en screeningsrapport hvor deres ressourcer er kortlagt og en rapport med opmærksomhedspunkter, der beskrive de optimeringsmuligheder der er observeret ved virksomhedsgennemgangen.

THOMAS NIELSEN

THOMAS NIELSEN

Senior Project Manager

Thomas.Nielsen@kalundborg.dk
Telefon: +45 24 59 49 48

HVEM KAN DELTAGE:

Projektet henvender sig til følgende11 kommuner i Region Sjælland, der ikke har deltaget i Rest til Ressource:
Ringsted, Roskilde, Lejre, Solrød, Sorø, Vordingborg, Næstved, Lolland, Stevns, Greve og Faxe.
Projektet forankres i kommunen, men både medarbejdere fra forsyning og erhvervsservice/erhvervsråd kan deltage i projektforløbet.

BUDGET:

1 mio. kr.

PERIODE:

Projektet løber fra 1/1-2018 til 31/12-2019

NEDENSTÅENDE KOMMUNER DELTAGER I SYMBIOSER PÅ SJÆLLAND.
STATUS ER ANGIVET UD FOR HVER KOMMUNE:

2-dages workshops

 • Sorø Kommune:
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Vordingborg Kommune:
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Lejre Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Stevns Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Næstved Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt

 

De to efterfølgende screeninger

 • Sorø Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Vordingborg Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Lejre Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Stevns Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Næstved Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt

GENERISKE CASES 

Med udgangspunkt i de erfaringer der er gjort i Symbioser på Sjælland, er der udarbejdet følgende 4 cases, der her beskrives som generiske cases. Disse er til inspiration, og der bør altid laves en forundersøgelse og en businesscase inden der sættes en symbiose i gang.

1) Næringsholdigt spildevand – til brug som vandingsvand i gartneri:
Screening af flere virksomheder i et lokalt område, giver et godt overblik over de lokale ressourceforbrug, og de restfraktioner de lokale virksomheder har.

Lavværdi fraktioner kan normalt ikke kan transporteres særlig langt, før businesscasen ikke holder. Det er derfor vigtigt at have det fulde overblik, når det kommer til de specifikke fraktioner. F.eks. kan dét den ene virksomhed kalder produktionsspildevand, have et indhold der kan bruges aktivt i en anden virksomhed. Et godt eksempel er næringsholdigt spildevand fra en fødevareproduktion, der ellers ville gå direkte i kloakken, mens gartneriet der ligger ved siden af tilsætter de samme næringsstoffer til deres vandingsvand.

Her vinder begge virksomheder og ikke mindst miljøet – virksomheden der afgiver sit produktionsspildevand, slipper for vandafledningsafgiften, gartneriet sparer næringsstoffer og vandprisen (om det så er fra vandværk eller egen boring) og miljøet vinder på genbruget af begge fraktioner, og derved et mindre træk på virgine ressourcer.

3) Savsmuld fra blød MDF og savsmuld indeholdende plast:
Nogle savsmuldsfraktioner kan indeholde plast og/eller have fysiske egenskaber, der gør at det ikke er forbrændingsegnet i mindre forbrændingsanlæg. En mulig udnyttelse af disse fraktioner kunne være som råvarer i produktionen af kompositmaterialer til facadebeklædning, hegn m.v. Derved løftes savsmuldsfraktionen fra brændbart affald, til nye byggematerialer og samtidig kan dette løft give en økonomisk gevinst til virksomheden.

2) Indarbejde screening af overskudsvarme ved planlægning af fjernvarmeområder:
Planlægning og overblik en vigtig faktor når fjernvarmeområder skal etableres eller udvides. I forbindelse med planlægningen, kan der med stor fordel screenes for overskudsvarme i det områder, hvor der planlægges et fjernvarmenet. Hvis overskudsvarmen indgår i planlægningen fra start, kan denne ressource udnyttes samtidig med, at det kan være med til at hæve temperaturen i en eventuel ”kold” ende af fjernvarmenettet. Derved kan udfordring løses uden at der skal etableres decentrale varmepumper/kedler, eller at temperaturen og vand flowet skal hæves i fjernvarmenettet for at opnå den ønskede temperatur alle steder i nettet.

Dette kræver selvfølgelig nøje planlægning og businesscase-beregninger, men det er en øvelse man bør gøre i forbindelse med planlægningsfasen.

4) Varmegenvinding i asfalt produktion:
Det vurderes at have et stort potentiale at indvinde og genbruge overskudsvarmen i asfaltproduktion.
En stor del at den varmen der bruges i asfaltproduktionen bruges til at tørre råvarerne. I første omgang kan varmeforbruget i produktionen reduceres ved at holde råvarerne så tørre som mulig. Dette kan gøres ved opbevaring under tag, så varmeforbruget til tørreprocessen kan reduceres. Dette kræver dog tit større investeringer i haller eller overdækning af større arealer.

Der er flere udfordringer der skal løses, hvis denne varme skal genanvendes. Udfordringen ligger først og fremmest i udførelsen af varmegenvindingsdelen i selve produktionsanlægget, men den største udfordring ses i den mængde kondensat, der vil blive produceret i forbindelse med nedkølingen af røggassen. Inden kondensatet kan udledes, skal det undersøges om det indeholder stoffer, så det kræver en rensning inden det udledes til offentlig kloak. Kan der findes en løsningsmodel, er der et stort potentiale da løsningen vil kunne bruges i de fleste asfaltproduktioner.

 

TESTIMONIALS 

Vi har her samlet 5 testimonials om projektet ud fra spørgeskemaer udsendt til de deltagende kommuner.

Symbioser på Sjælland – har skabt kontakter, netværk og forbindelse mellem kommuner samt mellem kommunen og virksomheder.

Målet for deltagelse bør været klarlagt internt i kommunen inden opstart, det samme gælder afsættelsen af de rette interne ressourcer.

Den afsluttende konference gav gode input og indblik i de andre kommuners arbejde og erfaringer fra projektet.

Det har været godt og lærerigt med en anderledes dialog med virksomhederne.

Det har været rigtigt givende at kunne udvikle en ”light” model af screeningsværktøjet, selv om det ikke oprindeligt var en del af projektet. ”Light” modellen har vist sig at være en god første indgang, til en videre dialog og giver derfor god værdi!

Det vil være denne model der primært vil blive brugt, når vi arbejder videre med indsatsen.

– Deltagende kommune

Symbioser på Sjælland – har været med til at fremhæve vigtigheden i at have fokus på de ressourcestrømme, der er i virksomhederne, og at affald skal ses som en vigtig ressource.

Det har været spændende at have denne dialog med virksomhederne, og tale med dem om miljø på en anden måde, end det normalt gøres på et miljøtilsyn. Screeningsbesøget på en virksomhed, har været med til at belyse nye og bedre afsættelsesmuligheder for deres rest ressourcer. Der har givet en god anledning til en efterfølgende dialog, og en opfølgning på de ting der har været drøftet på screeningen.

Fyraftensmøder med deltagelse fra virksomheder, kunne være en god måde at videreføre det arbejde, der er startet i Symbioser på Sjælland. Der kan de få udvidet deres netværk, få informationer om andre virksomhedernes ressourcestrømme, og måske danne et partnerskab omkring en ny grøn forretning.

”Dialog baseret screening” vil være fremgangsmåden i fremtidige screeninger, frem for brug af det store screeningsskema.

– Deltagende kommune

Symbioser på Sjælland har betydet at vi har fået mere fokus på området, og lært hvordan det skal italesættes.

Virksomhederne har været positive, men det kan være svært at håndtere de to roller der ligger i at lave tilsyn og samtidig facilitere en screeningen.

En light screening, vil fremover blive en del at vores tilsyn, både i forbindelses med gennemgang på virksomheden, og som afsluttende dialog.Det er vigtigt at der kommer meget info ud om området – alle skal informeres om denne dagsorden. Dog skal der tages højde for den massive informationsstrøm der, allerede nu, rammer virksomhederne, på dette område. Symbioser på Sjælland er et godt bidrag til processen, men skal være en del af den større CØ pakke/indsats. Brancheforeningerne kan også bidrage med generiske cases og optimeringsløsninger.

”Det er nødvendigt at alle interesserer sig for området – jo mere og flere jo bedre”.

– Deltagende kommune

Symbioser på Sjælland har betydet at vi nu ser virksomhedstilsyn fra en anden vinkel, og prøver en anden rolle i forhold til virksomheden.

Medarbejdere, der ikke er uddannet i tekniske anlæg, mangler redskaber og viden på området. Generiske modeller og en mere detaljeret teknisk spørgeguide, vil være gode værktøjer i forbindelse med virksomhedsscreeninger.

Det har været godt at arbejde tæt sammen med Dansk SymbioseCenter, for der kan være brug for sparring og teknisk backup. Der er brug for en organisation eller organisering, der kan understøtte dette.

– Deltagende kommune

Symbioser på Sjælland har styrket vores motivation for at arbejde med ressourceoptimering og symbiosedannelser.

Projektet har givet inspiration til planlægningen af et nyt havneområde, så muligheden for at der kan skabes symbioser, indtænkes fra starten.

En dialog-baseret screening tænkes implementeret, i forbindelse med tilsyn på virksomhederne. Til understøttelsen af denne, ville en light model med forbrugs- og affaldsregistrering, være et godt værktøj.

– Deltagende kommune

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X